سلام ، بی نظیر باشیــد

من مسیح هستم ، اینجا پینتولوژی و چیزهایی که میبینید پینت تکنـولوژی قرار هست اینجا حداقل تا حداکثر تصوراتی که تخیل میکنیم رو خلــــق کنیم. به نظرتون خیلی هیجان انگیز نیست؟

آموزش های پینتولوژی در رده ی :

این قسمت شامل آموزشهای مقدماتی تصویرسازی دیجیتال در محیط نرم افزار فتوشاپ با کمک ابزار قلم دیجیتال میباشد

این قسمت شامل آموزشهای مقدماتی تصویرسازی دیجیتال در محیط نرم افزار فتوشاپ با کمک ابزار قلم دیجیتال میباشد

این قسمت شامل آموزشهای مقدماتی تصویرسازی دیجیتال در محیط نرم افزار فتوشاپ با کمک ابزار قلم دیجیتال میباشد