من در دوره‌های تصویر سازی و طراحی کاراکتر اقای جوادی شرکت کردم و دلیل انتخابم نسبت به بقیه موسسه ها، پشتیبانی و نحوه تدریس فوق‌العاده ایشون هست که در همه شرایط هنرجو رو پشتیبانی و در مسیر درست هدایتش میکنن که این نسبت به تمام تدریس کننده‌گان این حوزه برگ برندهای ست.