من دوره ورکشاپ طراحی حروف شرکت کرده بودم عالی بود ، قبلا هم تو دوره تصویرسازی با آقای جوادی شرکت کردم و این ورکشاپ هم عالی بود مخصوصا تکنیک دست آزادش که خیلی برام جذاب بود