من از زیر صفر شروع کردم دیجیتال پینت را. و خداراشکر برای یک شدن با استاد جوادی شروع کردم.راه پیش رو طولانیه ولی خوشحالم که با شرکت در دوره استاد راه برام هموارتر شده.